แบบการสำรวจตลาดความต้องการในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เพศภาวะศึกษาและการพัฒนา)

 

https://cmu.to/b9Gde       <<  กดที่ลิ่งค์นี้ได้เลย

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจตลาดความต้องการในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เพศภาวะศึกษาและการพัฒนา) จัดทำโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาสังคม) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

:กุมภาพันธ์ 2667

Market demand survey form for opening the Bachelor of Arts Program (Gender Studies and Development), made by the Department of Women’s Studies, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University in association with the Bachelor of Arts Program (Social Development Innovation) Faculty of Liberal Arts Ubon Ratchathani University

:February 2024

แบบสอบถามชุดนี้จัดขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการของตลาด โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย) เพื่อประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ในการพัฒนาและเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เพศภาวะศึกษาและการพัฒนา) ต่อไป

The survey team conducted a market demand survey of especially students at the secondary school level to assess the possibility of further developing and opening a Bachelor of Arts program (Gender Studies and Development).

จัดทำโดยภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาสังคม) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

made by the Department of Women’s Studies, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University in association with the Bachelor of Arts Program (Social Development Innovation) Faculty of Liberal Arts Ubon Ratchathani University, February 2024.