โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิง PARALEGAL TRAINING WORKSHOP: “WOMEN FOR JUSTICE, JUSTICE FOR WOMEN”

จัดโดย มูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) ร่วมกับ
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (WSC)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)


เปิดรับสมัครทั้ง 4 ภูมิภาค ภาคละ 30 คน ดังนี้

1.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
อบรมระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 9 มีนาคม 2561

2. ภาคเหนือ  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2561
อบรมระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 18 เมษายน 2561

3. ภาคกลาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 25 พฤษภาคม 2561
อบรมระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครปฐม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

4. ภาคใต้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 18 มิถุนายน 2561
อบรมระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2561

อบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: 
ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิง (ภาคใต้)