ต่อยอดความคิดอาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์: พิธีกรรมความเชื่อและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
“ต่อยอดความคิดอาจารย์ฉลาดชาย  รมิตานนท์: พิธีกรรมความเชื่อและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่