ภาควิชาสตรีศึกษา

 • ทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ
 • ทุนอุดหนุนตีพิมพ์บทความของนักศึกษา

คณะสังคมศาสตร์

 • ทุนการศึกษาจาก The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) (ประเทศญี่ปุ่น) https://www.sylff.org/

บัณฑิตวิทยาลัย

 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่นักศึกษาผ่านหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียน Thesis แล้วยื่นขอสมัครทุน)
 • ทุน TA/RA ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย Scholarship for Teaching/Research Assistantship for Graduate Students)
 • ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ อบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนต่างประเทศ

แหล่งทุนภายนอก

 • ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทั้งระดับปริญญาโทและเอก) ตามกรอบการวิจัย รายละเอียดที่ https://nrct.go.th/scholar
 • ทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) https://www.hsri.or.th/researcher/fund
 • ระดับปริญญาเอก: ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.) ยื่นขอสมัครเข้ารับทุนภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรที่ได้รับทุนนี้ รายละเอียดที่ https://rgj.trf.or.th/main/home-th/
 • ระดับปริญญาเอก (นักศึกษาจากประเทศอาเซียน) ยื่นขอสมัครเข้ารับทุนภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรที่ได้รับทุนนี้ รายละเอียดที่ https://rgjasean.trf.or.th/

      PhD. Scholarship: Scholarships for ASEAN students (RGJ – ASEAN) more detail at https://rgjasean.trf.or.th/

 • ระดับปริญญาโท: โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. รายละเอียดที่  http://mag.trf.or.th/2016/default.asp