บรรยายพิเศษ 168101 กรณีศึกษาสังคมไทย

บรรยายพิเศษเรื่อง “Feminist Participatory Action Research (FPAR) กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง”  กระบวนวิชา 168101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยม ในวันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่