“Feminist Participatory Action Research (FPAR) กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง”

บรรยายพิเศษ 168101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยม
กรณีศึกษาสังคมไทย เรื่อง “Feminist Participatory Action Research (FPAR) กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง”

.
วิทยากรพิเศษ
1) คุณมัจฉา พรอินทร์ ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
2) คุณมะเมียะเส่ง สิริวลัย นักวิจัยชุมชน

.
ในวันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

.
ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่