ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมลล์ : wsc@cmu.ac.th
Facebook : Department of Women's Studies CMU.

โทรศัพท์ : +66 53 943 572  และ +66 53 943 592