วารสารจุดยืน

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารจุดยืน (Aim and Scope)

“วารสารจุดยืน มีพันธกิจไม่เพียงแต่สนับสนุนงานของนักวิชาการรุ่นใหญ่เท่านั้น แต่ยังเห็นความสำคัญของงานเขียนของคนรุ่นใหม่ที่ผลิต
ในลักษณะวิทยานิพนธ์สาขาสตรีศึกษาด้วย ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นการเสริมสร้างอำนาจให้กับนักวิชาการสตรีนิยมรุ่นใหม่ และจะได้มาซึ่ง
คลื่นที่หนุนนำผลักกระแสสตรีนิยมในขบวนการเคลื่อนไหวต่อไป เมื่อคลื่นลูกเก่ากระทบฝั่งแล้ว วารสารจุดยืน จึงไม่ใช่เป็นแต่เพียงวารสาร
ทางวิชาการของสถาบันวิชาการ หากแต่เป็นการเคลื่อนไหวของขบวนการสตรีนิยมด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย

ข้าพเจ้าตั้งความหวังไว้ว่าบทบาทของวารสารจุดยืนจะสืบเนื่องยาวนาน สามารถขยายเครือข่ายสตรีนิยมทั้งแนวราบและแนวดิ่งออกไปยัง
ในวงวิชาการและขบวนการเคลื่อนไหวสตรีนิยมอย่างมั่นคงและกว้างไกล จึงขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งทีมีส่วนทำให้ วารสารจุดยืน
ปรากฎตัวขึ้นได้เพื่อเพิ่มเป็นเวทีใหม่ของสตรีนิยมไทย...”
(วิระดา สมสวัสดิ์ พฤษภาคม 2550)

การจัดทำ วารสารจุดยืน เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับงานวิชาการและการอภิปรายประเด็นต่างๆ ด้านสตรีศึกษา/สตรีนิยม เพศภาวะศึกษา เพศวิถีศึกษา และเควียร์ศึกษา โดยนักสตรีนิยม/สตรีศึกษา นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ ที่นำเสนอเป็นบทความวิชาการ(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทความแปล การวิจารณ์หนังสือ/ภาพยนตร์/วรรณกรรม และวิทยานิพนธ์ปริทัศน์ (การทำวารสารฉบับพิเศษ) รวมทั้งในวาระพิเศษที่จะนำบทความที่นำเสนอในงานสัมมนาคัดเลือกมาลงวารสารออนไลน์โดยผ่านกระบวนการพิจารณาบทความตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 

 

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม