คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารจุดยืน ประกอบด้วยรายนามผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

3. ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์

6. Associate Professor Dr.Teresa Sobieszczyk

7. Assistant Professor Dr.Mary Mostafanezhad

 

กองบรรณาธิการวารสารจุดยืน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล

4. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรดาว เถาถวิล

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว

11. อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ

14. ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร

17. อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์

18. อาจารย์ ดร. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

19. อาจารย์ ดร. สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ