หัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  เฮงสุวรรณ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา

คณะกรรมการวิชาการภาควิชาสตรีศึกษา

 • หัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์
 • อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ เสนาวงษ์

 

 

 

 

 

รายชื่อบุคลากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์             ตำแหน่ง อาจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ        ตำแหน่ง อาจารย์
 • อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ เสนาวงษ์                          ตำแหน่ง อาจารย์
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ ลอยมี                            ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
 • นางสาวทิวากร ศิริรัตน์                                    ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
 • นายยุทธนา แจโพ                                          พนักงานบริการทั่วไป