GENDER TALK #2

Gender Talk #2 ชวนคุยเรื่องเพศภาวะ หัวข้อเรื่อง  จากคำถาม “Sex work is work?” สู่ประสบการณ์ชีวิตจริง “ฉันไม่ใช่อาชญากร ฉันเป็นลูกจ้าง ฉันทำงาน”

ประสบการร์จริง !! จากพนักงานบริการ

นำเสวนาโดย  ณัฏฐ์ชุดา เหมรัตนาพงศ์ 

ดำเนินการอภิปรายโดย คุณชัชลาวัณย์ เมืองจันทร์

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม  เวลา 14.00 - 16.00 น.  

บ้านวัฒนธรรม ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่