Pre International Women’s Day 2021 : Rise for Gender and Social Justice

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-16.30 น.
ขอเชิญร่วมงาน Pre International Women’s Day 2021 : Rise for Gender and Social Justice
กิจกรรมก่อนวันสตรีสากลปี 2564: ลุกขึ้นเพื่อความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคม
 
จัดโดย:
องค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน ร่วมกับ V Day Thailand, Feminista, และ Thaiconsent ซึ่งเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง School of Feminist: Feminist Theory and Practice
 
องค์กรร่วมจัด: ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคม ได้แก่
- ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เครือข่ายผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
- เครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือ
- เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
- SWING Thailand
- มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
- องค์กรหิ่งห้อยน้อย
- SHERO
- Global Campus, Chiagmai
- แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
- สมาคมเพศวิถีศึกษา
- Young Pride Club
- นอกกล่องเพศ: Non-Binary
- AroAce-Cluionist : Aromantic & Asexual Exist
- กลุ่มทำทาง
- มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย เพื่อสิทธิมนุษยชน
- มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
- เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ
- กลุ่มเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (IY4SD-Indigenous Youth For Sustainable Development)
.
.
โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และองค์กร V Day ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายและขบวนการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
.
.
พบกับเวทีเสวนา 4 เวทีเสวนา ตั้งแต่ 9.30 น. - 16.30 น. ดังต่อไปนี้
9.30 - 11.00 น.​
เสวนา “ขบวนการเคลื่อนไหวเฟมินิสต์เพื่อพัฒนาความเป็นธรรม​​​​ทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์”
​​​​- วิภาพรรณ วงษ์สว่าง, ผู้ก่อตั้งเพจและองค์กร Thaiconsent
​​​​- สุพีชา เบาทิพย์, ผู้ก่อตั้งกลุ่มทำทาง
​​​​- เบส-บุษยาภา ศรีสมพงษ์, นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและผู้ก่อ
​​​​ตั้งองค์กร SHero
​​​​- กัชกร ทวีศรี ผู้อำนวยการพัฒนาเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ​​​​​มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส
​​​
ดำเนินรายการโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และสมาคมเพศวิถีศึกษา
11 - 12.30 น.​​
เสวนา “ขบวนการเคลื่อนไหวLGBTIQNA+ เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ​​​​และความเป็นธรรมทางสังคม”
​​​​- เอกรินทร์ เกิดสูง: ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนกะเทย เพื่อสิทธิมนุษยชน ​​​​- ปาร์คเกอร์ ภารวี อากาศน่วม เครือข่ายนอกกล่องเพศ : Non ​​​​​Binary ผู้ก่อตั้ง AroAce-Cluionist: Aromantic&Asexual Exist​
​​​​- มณฑิรา คำสอน: ตัวแทนองค์กร Young Pride Club
​​​​- สส. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์: สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล​
​​​
ดำเนินรายการโดย ดาราณี ทองศิริ ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเฟมินิสต้า
12.30 - 13.30 น.​พักรัปประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น.​
เสวนา “ขบวนการเคลื่อนไหวชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ​​​และความเป็นธรรมทางสังคม”
​​​​- น้องแอร์ สายรุ้นยามเย็น นักเคลื่อนไหวเยาวชน ชนเผ่าพื้นเมือง​​​ที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มเยาวชนเพื่อนการพัฒนาอย่าง​​​​ยั่งยืน(IY4SD), องค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
​​​​- แน่งน้อย แซ่เซ่ง ประธานเครือข่ายผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง​​​​​ประเทศไทย
​​​​- พฤ โอ่เดชา ตัวแทนเครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือ​
​​​
ดำเนินรายการโดย มัจฉา พรอินทร์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กร​​​​สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน ผู้ประสานงาน V-Day Thailand และประธาน ​​​International Family Equality Day (I-FED)
15.00 - 16.30 น.​
เสวนา “ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสิทธิมนุษยชน”
​​​​- มัจฉา พรอินทร์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กร​​​​​สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน ผู้ประสานงาน V-Day Thailand และประธาน ​​​International Family Equality Day (I-FED)
​​​​- Pasuta Chuenkhachorn: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการ​​​​พัฒนา และเครือข่ายแรงงานามชาติ
​​​​- อรนุช ผลภิญโญ: กรรมการบริหาร เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
​​​
ดำเนินรายการโดย มลิวัลย์ เสนาวงศ์ ภาควิชาสตรีศึกษา นักวิจัย คณะ​​​​สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มา หลักการและเหตุผล:
การประชุมก่อนวันสตรีสากล ประจำปี 2564 : ลุกขึ้นเพื่อความเป็นธรรมทางเพศและทางสังคม หรือ The Pre International Women’s Day 2021: Rise for Gender and Social Justice คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนวันสตรีสากล โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างพื้นที่เพื่อรณรงค์ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม ตลอดจนนักเคลื่อนไหว เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการขับเคลื่อนยุติการกีดกัน เลือกปฏิบัติ และการเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง LGBTIQ และชุมชนที่ถูกทำให้เป็นชายขอบ
ที่ผ่านมาทุกวันที่ 8 มีนาคม หลายภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศและทางสังคมล้วนแต่มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ดังนั้นกิจกรรมก่อนวันสตรีสากลปี 2564: ลุกขึ้นเพื่อความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคม Pre International Women’s Day 2021: Rise for Gender and Social Justice ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดย องค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน ร่วมกับ V Day Thailand, Feminista, และ Thaiconsent ซึ่งเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง School of Feminist: Feminist Theory and Practice จึงได้ร่วมกันกับเครือข่าย
จัดเสวนา ดังปรากฎในกำหนดการด้านบน