ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม CIVIC GENDER NETWORK จาก CHINA ASSOCIATION FOR NGO COOPERATION (CANGO) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมภาควิชาสตรีศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม Civic Gender Network จาก China Association for NGO Cooperation (CANGO) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมภาควิชาสตรีศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยน   เกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การปกป้องสิทธิผู้หญิง การสร้างเครือข่ายและการสนับสนุนกลุ่มผู้หญิง และการทำงานรณรงค์เชิงนโยบาย

On 22 June 2016 Civic Gender Network’s delegates, China Association for NGO Cooperation (CANGO), Republic of China visits Department of Women’s Studies for exchanges on gender equality promotion, women’s rights protection and service to the women, advocacy for gender policy promotion and gender networking experience.