การประชุมเชิงปฏิบัติการขบวนผู้หญิงทบทวนความก้าวหน้าและประเมินแผนปฏิบัติการปักกิ่ง THAI CSOS FORUM: BEIJING + 20 REVIEW

ในวันที่ 28 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้ง 4 ณ กรุงปักกิ่ง  ขบวนผู้หญิงได้ประชุมร่วมกันทบทวนความก้าวหน้าและประเมินการปฏิบัติตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี หรือที่เรียกว่า “ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง”  แผนปฏิบัติการนี้ จัดเป็นวาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาและการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ และชี้ชัดถึงปฏิบัติการที่จะเป็นภาระรับผิดชอบของภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาคมนานาชาติและภาคเอกชนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและสร้างมาตรการด้านต่างๆ เพื่อขจัดอุปสรรคที่กีดกั้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ขบวนผู้หญิงจึงได้จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากองค์กรเครือข่ายสตรีด้านต่างๆ และร่วมกันกำหนดวาระขับเคลื่อนขบวนการทางสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อไปสู่ความเสมอภาคและเสริมพลังสตรีอย่างยั่งยืน