คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2559

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 นำโดย นายวัส ติงสมิตร  ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายชาติชาย สุทธิกลม นางเตือนใจ ดีเทศน์ นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ รศ.พวงเพชร์ ธนสิน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการหัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา รศ.วิระดา สมสวัสดิ์ ที่ปรึกษาภาควิชาสตรีศึกษา เพื่อประสานความร่วมมือในทำงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และเยี่ยมชมสถานที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่