คณะนิสิต และอาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5 กุมภาพันธ์ 2559

คณะนิสิต และอาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมภาควิชาสตรีศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในประเด็นด้านการศึกษาชาติพันธ์ุ กลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย และเพศสภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์ และอาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ให้การต้อนรับ