มช. ลงนามร่วม ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Ms.Kate Lappin, Regional Coordinator, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Asia Pacific Forum on Women, Law and Development ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพข่าวประกอบ