ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ดาวน์โหลด
46 เพศภาวะและประสบการณ์แรงงานผู้หญิงไทใหญ่ข้ามชาติในพื้นที่ตลาดสด Gender and Experiences of Transnational Shan Labors Migrants in the Market นางสาวสุนทรีย์ เรือนมูล
46 การต่อรองเชิงพื้นที่ของนักบวชหญิง: กรณีศึกษาสามเณรีในสำนักปฏิบัติธรรมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ Contested Space of Ordained Females: A Case Study of Female Novices in a Meditation Center in Chiang Mai Province นางสาวบุษกร กาศมณี
45 เรื่องเพศนอกการแต่งงาน: การต่อรองด้านเพศวิถีของผู้หญิงไทยชนชั้นกลาง Sex Outside Marriage: Sexual Contestation of Thai Middle-Class Women นางสาวปลินดา ระมิงค์วงศ์
45 บทบาทหญิงชายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าม้งจากมุมมองของผู้ชายม้ง: กรณีศึกษาหมู่บ้านวังเฮือ เมืองทุลคม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Gender Roles in Socio-Economic Development of the Hmong from a Male Hmong Perspective: A Case Study of Vangheua Village, Thoulakhom District, Vientiane Province, Lao PDR Mr. Tengmeng Yangleuxay
45 เพศภาวะและการพัฒนาในสังคมชนบทลาว: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาฝายน้ำตาน Gender and Development in Lao Rural Society: A Case Study of the Nam Tan Development Project Ms. Phumvilay Siripholdej
45 ผู้หญิง พื้นที่ และการพัฒนาเมือง: กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน Women, Space and Urban Development: A Case Study of Communities in Mae Hong Son Municipality นางสาวศรินพร พุ่มมณี
45 ผู้หญิงในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาผู้หญิงปกาเกอะญอคนหนึ่งในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ Women in the Political Movement Regarding Environmental Issue(s): A Case Study of a Pga K’nyau Woman in the Northern Farmer Network นางสาวลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข
43 ประสบการณ์ของพนักงานสอบสวนหญิงกับอาชญากรรมทางเพศ: กรณีศึกษาการข่มขืนกระทำชำเรา Experiences of Female Investigators and Sex Crime: A Case Study of Rape ร้อยตำรวจเอกหญิงจรีย์วรรณ จันทร์แดง พุทธานุรักษ์
43 “แม่ยิง” เหตุหย่า และกระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยกรณีหย่าร้างของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: กรณีศึกษาใน 6 แขวง Ms. Soukphaphone Phanit
43 การค้าหญิงข้ามชาติและบันทึกข้อตกลง เรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกัน: วิเคราะห์จากมุมมองแนวสตรีนิยม” A Feminist Analysis of Transnational Trafficking in Women and Memorandums of Understanding นางสาวณรัตน์ สมสวัสดิ์
43 อัตลักษณ์และตัวตนของผู้หญิงลีซู 3 รุ่น: กรณีศึกษาประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง Lisu Women’s Identity and Self over Three Generations: A Case Study of the Life Experience of a Lisu Women นางอรอนงค์ แสนยากุล
43 ผู้หญิงอกหักในสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้หญิงอกหักประกอบอาชีพพยาบาล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Broken-hearted Women in Thai Society: A Case Study of Broken-hearted Nurses, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province นางสาวทับทิม ข้ามสาม
43 ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง Complexity and Fluidity in Ethnic Identities as Seen Through the Life of a Lisu Women นางสาวอะซามะ ฉินหมี
43 การต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า: กรณีศึกษาชีวิตจริงผู้หญิงลาหู่คนหนึ่ง Tribal Women’s Struggle for Citizenship: A Real Life Study of One Lahu Women นางสาวลาเคละ จะทอ
43 การค้าหญิงกับมิติเรื่องเพศวิถีและสื่อลามกในอินเตอร์เน็ต Trafficking in Women, Sexuality and Pornography on the Internet นายชายไทย รักษาชาติ
  • 1
  • 2