ปีที่ 10 เล่มที่ 2

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566


คอลัมน์ประจำฉบับ

หนังสือปริทัศน์ Living a Feminist Life
Sara Ahmed ผู้เขียน ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ผู้ปริทัศน์