ปีที่ 7 เล่มที่ 1

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

สะท้อนย้อนพินิจแนวสตรีนิยมเนื่องในโอกาสระลึกถึงอาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์


คอลัมน์ประจำฉบับ

ศาสนากับเฟมินิสต์
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
หนังสือปริทัศน์ Essential Trade: Vietnamese Women in a Changing Marketplace
Ann Marie Leshkowich ผู้เขียน ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ผู้ปริทัศน์