แจ้งประกาศผล

โครงการฝึกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติการด้านนิติศาสตร์แนวสตรีนิยมในประเทศไทย
(The National Feminist Legal Theory and Practice in Thailand-FLTP)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการฯ

1) เคท ครั้งพิบูลย์
2) สุมาลี โตกทอง
3) สายน้ำ นันติ
4) อโนพร เครือแตง
5) นวภัสร์ ใจมา
6) ภัทรานิษฐ์ จิตสำรวย
7) เสฎวุฒิ ยุทธาวรกูล
8) พิมลพร สุริยะ
9) เกศินี แกว่นเจริญ
10) เขมภัทร ทฤษฎิคุณ
11) ปณต ศรีนวล
12) รติพันธ์ ถาวรวุฒิชาติ
13) ทิพสุดา ญาณาภิรัต
14) จอมเทียน จันทรสมรัก
15) เอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์
16) วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์
17) สุดารัตน์ สกุลทรัพย์อนัน
18) ไศลทิพย์ ศุภางค์
19) น้องแอร์ สายรุ้งยามเย็น
20) กัชกร ทวีศรี
21) แภทริเซีย ดวงฉ่ำ
22) วนิดา สายชลอภิรักษ์
23) ปรียาภรณ์ ขันกำเหนิด
24) ภัทรานิษฐ์ เยาดำ
25) นันท์นารี หลวงมอย

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ทางโครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรม ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมลต่อไป