การประชุมและรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล 22

 

การประชุมและรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล
22 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย
เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ : CSOSGE
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มช./ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.
สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน/ มูลนิธิเอ็มพลัส/ AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND
AMERICAN CORNER CHIANG MAI / U.S. CONSULATE GENERAL CHIANG MAI