ปีที่ 9 เล่มที่ 1

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ฉบับพิเศษเพื่อรำลึกถึงรองศาสตราจารย์ วิระดา สมสวัสดิ์


คอลัมน์ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
บทปริทัศน์หนังสือ Family Matters in Indian Monasticism
Shayne Clarke ผู้เขียน อภิญญา เฟื่องฟูสกุล ผู้ปริทัศน์