ปีที่ 3 เล่มที่ 2552

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 3


คอลัมน์ประจำฉบับ

นิเวศและเพศภาวะ กับเสียงที่เงียบหายในสตรีนิยมและขบวนการสิ่งแวดล้อมไทย
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ความสัมพันธ์เชิงมโนทัศน์ของผู้หญิงกับธรรมชาติ : การศึกษา และวิจารณ์ทัศนะของวาล พลัมวูด
ศากุน ภักดีคำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงแกนนำในกรณีคัดค้านเขื่อนลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
สุชาดา ทวีสิทธิ์และเมธาวี นินนานนท์
การต่อสู่ของผู้หญิงที่ใช้ทรัพยากรแรงงานและร่างกาย
โสภิดา วีรกุลเทวัญ
Women’s Strategies and Negotiating Power in Managing Fisheries Resources in the Floodplain of the Songkhram River Basin
Kanokporn Deeburee
Environmental Movements and Gender Politics in Thailand
Patcharin Lapanun
A Report on Women’s Movement on Environmental issue In Asia-Pacific
Tomoko Kashiwazaki
Nature Ethics: An Ecofeminist Perspective
Marti Kheel ผู้เขียน / เนื่องน้อย บุณยเนตร ผู้วิจารณ์
หนังสือโป๊ตลาดล่าง: ความรู้ มายาคติและจินตนาการในเรื่องเพศ
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้เขียน / ชาตรี สมนึก ผู้วิจารณ์
Contesting Mining and Indigenous Identity Discourses : The Ifugao Women of Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya
Melizel Auncion Author / Varaporn Chamsanit Reviewer
พศภาวะ เพศวิถี และเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในสังคมอะข่า: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาจากต่างประเทศในเมืองสิง และเมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา
ศรีสุวรรณ วรบุตร ผู้เขียน / ฉลาดชาย รมิตานนท์ ผู้ปริทัศน์
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศภาวะระหว่างผู้หญิงแรงงานอพยพ ชนบทกับครอบครัว ชุมชน และรัฐก่อนและหลังนโยบายกลไก เศรษฐกิจใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช ผู้เขียน / กนกศักดิ์ แก้วเทพ ผู้ปริทัศน์
เกี่ยวกับผู้เขียน
-