โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิงชนบท 17 จังหวัดภาคเหนือ

การอบรมสร้างเสริมศักยภาพ เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ
Capacity building training on Campaigns for Ending Violence aqainst Women and LGBT

วันพฤหัสบดีที่ 24- วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) สนับสนุนโดย Asia Pacific Forum on Woman, Law and Development (APWLD)