การประชุมสัมมนา การรณรงค์ผลักดันให้เกิดมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการสร้างพื้นที่ปฏิรูปของผู้หญิง

การประชุมสัมมนา การรณรงค์ผลักดันให้เกิดมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
และการสร้างพื้นที่ปฏิรูปของผู้หญิง

ระหว่างวันที่ 23 - 24  ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม