กิจกรรม GENDER TALK แรงงานหญิงข้ามชาติและสิทธิที่ถูกละเมิด

กิจกรรม GENDER TALK แรงงานหญิงข้ามชาติและสิทธิที่ถูกละเมิด

วันุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น.

ณ อาคารบ้านวัฒนธรรม  ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์