Poaster Shalardchai 13022018.jpg
S_7409998157174.jpg


PR168100 Inter (3).jpg

See more information: Ph.D. Program

See more information: M.A. Program

 

UMAP Program C  ..click..

 

แนะนำหนังสือใหม่++                

 กำกึ๊ดแม่ญิง ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา


โดย ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • สุราภาคเหนือตอนบน: การควบคุมของท้องถิ่นในมุมมองสตรีนิยม โดย ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
  • การจัดการปัญหาสุราของผู้หญิงในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนฟ้าใหม่ โดย พูนสุข ขันธาโรจน์
  • การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วมของสตรีและชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุบ้านตีนธาตุ เพื่อยกระดับสู่นโยบายท้องถิ่น โดย วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
  • สุรานารีกับการจัดการตนเองของชุมชนในจังหวัดพะเยา่ โดย วิเศษ สุจินพรัหม และ สหัทยา วิเศษผู้หญิงกับการจัดการ "สุราพื้นบ้าน" ของชุมชนสะเอียบ โดย เยาวลักษณ์ ยานุช
  •  ปัญหาสุราและการควบคุมของท้องถิ่นในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีนิยม โดย ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
ถ้ายึดผู้หญิงหรือชุมชนเป็นตัวตั้ง
ผู้หญิงหรือชุมชนก็จะมองว่า อะไรเป็นปัญหาสำหรับเขา
จริงอยู่ที่การดื่มสุรากระทบกับสังคมโดยรวมด้วย
แต่การแก้ปัญหาของชาวบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมา "ห้าม"
แต่เป็นในลักษณะที่ว่า
ดื่มสุราได้แค่ไหน ถึงจะพอและยอมรับได้
เพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะของการต่ารองกันเสียมากกว่า
ลักษณะเช่นนี้เป็นการจัดการที่ผู้หญิงใช้ภายในชุุมชน
เพราะว่าไม่ใช่เป็นเส้นแบ่งที่ตายตัวว่า
ตรงนี้ห้าม (ดื่มสุรา) แต่มีความยืดหยุ่น

แนะนำบทความสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษาที่น่าสนใจ++

สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม:
รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เรื่องเล่าประสบการณ์ของผู้หญิง: ผู้หญิงชาติพันธ์ุ เพศภาวะ และการเปลี่ยนแปลง โดย อริยา เศวตามร์
ตั้งแต่สามีถูกจับกุมไป ในครอบครัวรวมทั้งชาวบ้านเกือบทุกคน
มิได้มีใครทำมาหากินแม้แต่น้อย เพราะต้องคอยช่วยเหลือคนที่ถูกจับกุม
เช่น การมาชุมนุมเรียกร้องที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา บางครอบครัวทั้งพ่อแม่ถูกจับกุม
ลูกๆต้องคอยถามปู่ย่าว่าพ่อแม่ไปไหน

 

Recommended
 "INSIDE/OUT : LESBIAN THEORIES, GAY THEORIES" BY Shalardchai Ramitanondh   click...

Inside/Out : Lesbian Theories, Gay Theories

Recommended

"Masculine Domination" By Shalardchai Ramitanondh   CLICK...

MASCULINE DOMINATION

This Website is designed by (DhiraK)

CONNECT

Twitter & Anouncements