ปีที่ 5 เล่มที่ 2554

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 5


คอลัมน์ประจำฉบับ

จารีตกับสุขภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์: กรณีศึกษา 4 ชาติพันธุ์ในจังหวัดน่าน
ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแม่ค้าไทใหญ่ในบริบทสภาวะก้ำกึ่งเชิงโครงสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่
กิ่งแก้ว ทิศตึง
การใช้คำไทยแทน "Gender"
บุศกร กาศมณี
หลักการ เหตุผล และผล ...? : บททบทวนโครงการเพศศึกษาในโรงเรียน
วิจิตร ว่องวารีทิพย์
เพศวิถีและจิตวิญญาณ: ความเชื่อมประสานเพื่อการตื่นรู้และการเปลี่ยนแปลง
อวยพร เขื่อนแก้ว
Women's Identity Related to Battering in Korea
Mee-Hee Kong
วิจารณ์หนังสือ Transforming Feminist Practice: Non-Violence, Social Justice and the Possibilities of a Spiritualized Feminism
Leela Fernandes ผู้เขียน / วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้วิจารณ์
สตรีศึกษาปริทัศน์ "ฉันไม่มีความรู้" เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน
หฤทัย บัวเขียว ผู้เขียน / ฉลาดชาย รมิตานนท์ ผู้ปริทัศน์
Engendering Trade Liberalisation: Rural Women and the Rice Sector in Vietnam
Arpaporn Sumrit