ปีที่ 4 เล่มที่ 2553

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 4


คอลัมน์ประจำฉบับ

Feminist Law and Practices as Adversary to Cultural Fixation
Virada Somswasdi
Women’s Health, Law and Culture in India: A Contemporary Perspective
Renu Addlakha
ท้อง/แท้ง/สุขภาวะผู้หญิง : กฎหมาย วัฒนธรรม การต่อรองและการขัดขืน
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ความรุนแรงในครอบครัวกับการให้อภัยในยุติธรรมสมานฉันท์
เนื่องน้อย บุณยเนตร
Rights and Problems of Women’s Reproductive Issues in Contemporary Indonesian Literature
Diah Ariani Arimbi
Subject Siam : Family, Law and Colonial Modernity in Thailand
Tamara Loos ผู้เขียน / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ์ ผู้วิจารณ์
“จีนกับขงจื้อที่หายไป” (บทวิจารณ์ภาพยนตร์ Confucius โจวเหวินฟะ แสดงนำ)
สุวรรณา สถาอานันท์
สตรีศึกษาปริทัศน์ เพศภาวะและประสบการณ์ แรงงานผู้หญิงไทใหญ่ข้ามชาติในพื้นที่ตลาดสด
สุนทรีย์ เรือนมูล ผู้เขียน / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ผู้ปริทัศน์