การฝึกอบรมความเสมอภาคระหว่างเพศ หลักสูตร แนะนำเพศภาวะเบื้องต้น (Introduction to Gender 101)

การฝึกอบรมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

หลักสูตร แนะนำเพศภาวะเบื้องต้น (Introduction to Gender 101)

ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

18 สิงหาคม 2560

International Public Seminar (Series 2) in the topic of "Urban Floods and Gender Perspectives in Southeast Asia"

"Urban Floods and Gender Perspectives in Southeast Asia"

on Wednesday 8th March 2017 during 13.30 – 16.30 pm. 
at the Women’s Studies Building (In front of Main Library), Meeting Room 2nd Floor.

The guest speakers:  Dr. Danny Marks, Postdoctoral Fellow
Munk School of Global Affairs, University of Toronto, Canada
Title: ""The Urban Political Ecology of the 2011 Bangkok Floods."

Ly Quoc Dang, PhD Candidate
Gender's and Women's Studies Program
Department of Women's Studies, Faculty of Social Sciences
Chiang Mai University, Thailand
Title: "Gender Perspectives and Flood Management in Urban Areas of Can Tho City of Vietnam"

International Public Seminar in the Occasion of International Women's Month 2017

In the occasion of International Women’s Month 2017, 
we would like to organize the International Public Seminar. 
The Department of Women’s Studies, under the Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University would like to welcome every one to join the International public Seminar
in the  topic of Globalization and Families: A Human Ecological Perspective
 

on Wednesday 22th February 2017 during 13.30 – 16.30 pm. 
at the Women’s Studies Building, meeting room 2nd Floor.
 

 The guest speaker is  Assoc. Prof. Dr.Catherine Solheim,  
Department of Family Social Science; College of Education and Human Development,
University of Minnesota, USA. 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิงชนบท 17 จังหวัดภาคเหนือ

การอบรมสร้างเสริมศักยภาพ เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ
Capacity building training on Campaigns for Ending Violence aqainst Women and LGBT

วันพฤหัสบดีที่ 24- วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) สนับสนุนโดย Asia Pacific Forum on Woman, Law and Development (APWLD) 

Special Lecture Series: Women in Burma/Myanmar

Special Lecture Series: By Nang Lao Liang Won (Tay Tay) A feminist, activist and educator from Burma/Myanmar

19 October 2016

หัวข้อ Status of women's in Burma/Myanmar

26 October 2016

หัวข้อ Women's Participation in Politics in Burma/Myanmar

Feminist Dialogue Seminar

Feminist Dialogue Seminar
"The Impact of Free Trade Agreements on Women's Rights"

12th October 2016 (13.00-16.00)

at Department of Women's Studies

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศ"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศ" Advocacy Strategy Planning Workshop for Women's Right and Gender Equality 2016

วันศุกร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท (FORWARD) โดยการสนับสนุนจาก สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)   เพิ่มเติม...

Special talk on "Women and Civic Participation"

Special talk on "Women and Civic Participation"

by Abby Kiesa
Youth coordinator and researcher at the Center for Information and Research on Civic Learning & Engagement (CIRCLE) at Tufts University

Date: 23 September 2016

Time: 9.00-11.00 am.

Venue: 1st fl. meeting room, Women's Studies Building, Department of Women's Studies, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

งานเสวนา "บนเส้นทางเฟมินิสต์"

งานเสวนา "บนเส้นทางเฟมินิสต์" 
นำเสวนาโดย ภิกษุณีธัมมนันทา
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศา่สตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานเสวนา "บทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทย"

มูลนิธิพุทธสาวิกา ร่วมกับภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดงานเสวนาเรื่อง "บทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทย"
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น 
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร
ภิกษุณีธัมมนันทา 
อาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ 
ดร.กาญจนา สุทธิกุล 
วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรณรงค์สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ยุติธรรมระหว่างเพศและเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและ LGBTIQ

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรณรงค์สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ยุติธรรมระหว่างเพศและเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและ LGBTIQ  วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559  เวลา 8.30-16.00 น. โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ART EXHIBITION_Walk and Paint in Nepal

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

งานเปิดตัวนิทรรศการศิลปะ ART EXHIBITION_Walk and Paint in Nepal พิธีเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ พร้อมนำชมนิทรรศการ จากนั้นผู้เข้าชมร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับประเทศเนปาล ในหัวข้อ "กุมารี เทพมีชีวิตแห่งหิมาลัย"โดย อาจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสตรีศึกษา และ หัวข้อ "ประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" จากเหตุการณ์ภัยพิบัติประเทศเนปาล โดยนายทนวิน  วิจิตรพร ในภาคบ่าย มีการร่วมพูดคุยกับศิลปินถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าการกุศล การแสดงดนตรีสด  ++รายได้นำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประทศเนปาล++ โดยนิทรรศการนี้ จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559

Tai Textiles and Gender: An Overview

Special Lecture

Tai Textiles and Gender: An Overview

11 November 2015  (1.30 -3.30 p.m.)

 

By  Dr Susan Conway 

Research Associate, Centre of Southeast Asian Studies

School of Oriental and African Studies (SOAS), London University

At Women's Studies Building (2nd floor Meeting Room)

Department of Women's Studies, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

(with translation English-Thai)

 

Her publications include:

Thai Textiles (1992, British Museum Press) 

Silken Threads Lacquer Thrones: Lan Na Court Textiles  (2000, River Books, Bangkok)

Power Dressing (2004, Jim Thompson Foundation, Bangkok) 

The Shan: Culture Arts and Crafts (2006, River Books) 

Tai Magic: Arts of the Supernatural (2014, River Books)

 

www. susanconway.com

 

Monitoring and Evaluation of Thailand FLTP Meeting

การประชุมประเมินผลโครงการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติการณ์นิติศาสตร์แนวสตรีนิยม Monitoring and Evaluation of Thailand FLTP Meeting 31 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมธารินทร์ จ.เชียงใหม่

เสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

การเสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องประชุมเล็ก)

จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับ มูลนิธิพุทธสาวิกา

 

๑๓.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.      ประธานกล่าวเปิดงาน  โดย   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
                                                        รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม  ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

๑๓.๔๐ น.      เสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

                      ผู้ร่วมเสวนา       ๑. พระครูสุธรรมนาถ ผู้แทนฝ่ายพระภิกษุ

                                            ๒. ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์) 
                                                  ผู้แทนฝ่ายภิกษุณี

                                            ๓. อาจารย์สมฤทธิ์  ลือชัย ผู้แทนฝ่ายอุบาสก

                                            ๔. ดร.กาญจนา  สุทธิกุล ผู้แทนฝ่ายอุบาสิกา

                      ผู้ดำเนินรายการ  อาจารย์สมฤทธิ์  ลือชัย

๑๕.๓๐ น.      อภิปรายซักถาม

๑๖.๐๐ น.       ปิดงาน