Paralegal Training Workshop

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิง

(Paralegal Training-Workshop: “Women for Justice; Justice for Women”)

 

จัดโดย มูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) ร่วมกับ

ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (WSC)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)