ปีที่ 5 เล่มที่ 2554

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 5


คอลัมน์ประจำฉบับ

จารีตกับสุขภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์: กรณีศึกษา 4 ชาติพันธุ์ในจังหวัดน่าน
ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง สถานภาพของแม่ค้าไทใหญ่ในบริบทสภาวะ ก้ำกึ่งเชิงโครงสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่
กิ่งแก้ว ทิศดึง
การใช้คำไทยแทน “Gender"
บุศกร กาศมณี
หลักการ เหตุผลและผล...?: บททบทวนโครงการเพศศึกษาในโรงเรียน
วิจิตร ว่องวารีทิพย์
เพศวิถีและจิตวิญญาณ: ความเชื่อมประสานเพ่อการตื่นรู้และการเปลี่ยนแปลง
อวยพร เขื่อนแก้ว
Women’s identity Related to Battering in Korea
Mee-hae Kong
วิจารณ์หนังสือ Transforming Feminist Practice: Non-Violence, Social Justice And the Possibilities of a Spiritualized Feminism
Leela Femandes ผู้เขียน / วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้วิจารณ์
สตรีศึกษาปริทัศน์ “ฉันไม่มีความรู้” เสียงจากรเองราวว่าด้วยชีวิตจริงของผู้หญิง คนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน
หฤทัย บัวเขียว ผู้เขียน / ฉลาดชาย รมิตานนท์ ผู้ปริทัศน์
บทแนะนำวิทยานิพนธ์ Engendering Trade Liberalisation : Rural Women and The Rice Sector in Vietnam
Arpaporn Sumrit