ปีที่ 2 เล่มที่ 2551

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 2


คอลัมน์ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ
วิระดา สมสวัสดิ์
รัฐ สตรีนิยม และสตรีนิยมภาครัฐ
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
รัฐ กฎหมาย และความรุนแรงทางเพศ The Politics of Sexual Violence in Siam
Tamara Loos
ความเป็น “ผัว/เมีย” กับการลงโทษ
สมชาย ปรีชาศิลปะกุล
รัฐและความรุนแรงด้านเพศวิถี และสถานการณ์ผู้หญิงมุสลิม หลากหลายคือเป็นธรรม : Politics of Recognition กับการเคลื่อนไหวเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย
วราภรณ์ แช่มสนิท
ผู้หญิงมุสลิมในสถานการณ์ความรุนแรง และความหวังแห่งสันติภาพ
อัมพร หมาดเด็น
การเขียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยมุมมองเรื่องเพศภาวะแปลจากบทความของ Craig Reynolds “Engendering Thai Historical Writing
พริศรา แซ่ก้วย
Notes Toward Marginal, Unrealized and Incomplete Histories: A Responese to Craig Reynolds “Engendering Thai Historical Writing”
Tyrell Haberkorn
บทถก : ประวัติศาสตร์ ไทยกับมิติเพศภาวะ
ภาวรรณ เรืองศิลป์
Toward A Feminist Theory of the State
วิระดา สมสวัสดิ์
ร้อยใจสู่ฝันอัลอัยตาม : โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนา ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน จ.ปัตตานี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มมุสลิมะฮ์”
ศิวิรักษ์ ศิวารมย์
“Reconnecting the Lost Lineage : Challenges to Institutional Denial of Buddhist Women’s Monasticism in Thailand”
Suwanna Satha-Anand
เพศภาวะและการพัฒนาในสังคมชนบทลาว : กรณีศึกษาโครงการ พัฒนาฝายน้ำตาน
ฉลาดชาย รมิตานนท์
บทบาทหญิงชายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าม้งจากมุมมองของผู้ชายม้ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังเฮือ เมืองทุลคม แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ณัฎฐา โกมลวาทิน