ปีที่ 1 เล่มที่ 2550

วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" 1


คอลัมน์ประจำฉบับ

คำนำ
วิระดา สมสวัสดิ์
บทบรรณาธิการ
พริศรา แซ่ก้วย
Countering Hegemonic Patriarchy: Stance of and Challenges to Women’s Studies in Thailan
Virada Somswasdi
แนวคิดสตรีนิยมมาร์กซิสต์ในประเทศไทย
เวทิน ชาติกุล
บทวิพากษ์เริ่มต้น : พรมแกนทางความคิดกับการเข้าถึงความรู้ของสตรีนิยมไทย
ศิริจินดา ทองจินดา
Transnational Women’s Movements and Thai Women’s Movements
Amara Pongsapich
เรื่องเล่าจากเฟมินิสต์ 14 ตุลาฯ .กลุ่มผู้หญิงธรรมศาสตร์” : บทหนึ่งในกระบวนการหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
สุนี ไชยรส
At the Limits of Imagination : Ajarn Angun Malik and the Meanings of Politics
Tryell C. haberkorn
การอพยพ แรงงงานและบทบาทของผู้หญิงในหมู่บ้านอีสาน : ความเปลี่ยนแปลงการอพยพของแรงงานหญิงตั้งแต่ทศวรรษ พ.ศ.2510 ถึงปัจจุบัน
Keiko KISO
บทถก : ทำไมเพศภาวะถึงขาดหายไปในประวัติศาสตร์ไทย
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
บทถก: ผู้หญิงกับประวัติศาสตร์นิพนธ์และสังคมศาสตร์
ฉลาดชาย รมิตานนท์
บทถก : “ไม่มีชื่อ”
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมยุคฟองสบู่
วรนุช จริงรัตนาพงศ์
Women in the Footsteps of the Buddha : Struggle for Liberation in the Therigatha
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
“การค้าหญิงข้ามชาติและบันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกัน” และ “การค้าหญิงกับมิติเรื่องเพศวิถีและสื่อลามกในอินเตอร์เน็ต
ปาริฉัตร เพชรอ่อน