Gender Talk #8

หัวข้อ “เรื่องเล่าแรงงานข้ามชาติไทยในฮ่องกง” 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุริยา สมุทคุปติ์ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ 

อาคารสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์

Gender Talk #6

Gender Talk #6 ชวนคุยเรื่องเพศภาวะ หัวข้อ "การต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงลาวในพื้นที่เพศพาณิชย์"

Gender Talk #5

Gender Talk #5 ชวนคุยเรื่องเพศภาวะ หัวข้อเรื่อง  "Performance & Performativity"

Gender Talk #4

Gender Talk #4 ชวนคุยเรื่องเพศภาวะ หัวข้อเรื่องแนวคิดอัตลักษณ์ของสจ๊วต ฮอลล์ กับการสร้างอัตลักษณ์ sex worker”  

Gender Talk #3

Gender Talk #3 ชวนคุยเรื่องเพศภาวะ หัวข้อเรื่อง “เพศพาณิชย์ข้ามชาติกับแรงงานหญิงลาวในภาคบริการชายแดนไทย-ลาว

Gender Talk #2

Gender Talk #2 ชวนคุยเรื่องเพศภาวะ หัวข้อเรื่อง  จากคำถาม “Sex work is work?” สู่ประสบการณ์ชีวิตจริง “ฉันไม่ใช่อาชญากร ฉันเป็นลูกจ้าง ฉันทำงาน”

Gender Talk #1

Gender Talk #1 ชวนคุยเรื่องเพศภาวะ หัวข้อเรื่อง "แนวคิดกระบวนการตีตรา (Stigmatization) ในงานศึกษาด้านเพศภาวะ"