GENDER TALK "STICKER…บนตัวฉัน"

กิจกรรม GENDER TALK " STICKER…บนตัวฉัน "
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 
 ณ อาคารบ้านวัฒนธรรม ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่