GENDER TALK " ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอพยพชาวไทใหญ่กับการเข้าถึงการศึกษา"

GENDER TALK

 " ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอพยพชาวไทใหญ่กับการเข้าถึงการศึกษา"

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ อาคารบ้านวัฒนธรรม ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่